Historie

Píše se rok 1899

Sbor hasičský v Horce - Sedlisku

Obec Horka rozprostírající se na rovině, čítá 225 domů s převládající krytbou břidlicovou, v obci se provozuje rolnictví. Dobrovolný sbor hasičský založen byl r. 1884 a prvním zakladatelem jeho byl František Machát, rolník v Horce čís. 61, dlouholetý starosta obce, upřímný vlastenec a podporovatel všeho dobrého. V obecní radě byli pánové Josef Horčička, Lukáš Dočkal, Antonín Přehnil ze Sedliska, radní a rolníci. Všichni tito byli sboru hasičskému příznivi a podporovali jej radou i penězi.

Prvním předsedou ve sboru byl Josef Horčička, rolník, náčelníkem Jan Kintl, rolník, jednatelem Josef Vysoudil, rolník. Sbor trvá 14 roků a předsedou jeho jest dnes Josef Svozil, náčelníkem Matouš Malaska a jednatelam Florian Procházka. Dalšími členy jsou jest: Matouš Malaska, rolník, Matouš Šich, kovář, Hynek Římský, dělník, Fr. Dvorský, tesař, Josef Svozil, Josef Zvěřina, Leop. Dvořák, Fr. Pospíšil, Gotwald Vilém, Josef Kintl, Boh. Vysoudil, Flor. Procházka, Fr. Stejskal, rolníci, Vratislav Slezáček, zedník, Karel Lonč, dělník, Fr. Stejskal, zedník, Ad. Malaska, rolník, Al. Votka, zedník, Jan Beran, kočí, Ant. Havlík, rolník, Fr. Vitásek, dělník, Fr. Hruška, rolník, Jan Drhlík, pokryvač, Josef Najdekr, obuvník, Jindř. Beneš, zedník, Josef Dvořák, rolník, Petr Zemánek, kočí.

Sbor má 1 čtyřkolovou stříkačku, 2 berlovky a potřebné nářadí k hašení. Po celý čas trvání svého súčastnil se 23. požárů.     

1884 - 1934

Zápis ze slavnostní valné hromady

Zápis o slavnostní valné hromadě SDH v Horce nad Moravou konané 10. června 1934 v místnosti spolkové u br. F. Hladiše za přítomnosti 30 členů činných, 8 sester, 1 člena čestného, 60 přispívajících. Slavnostní valnou hromadu zahájil starosta sboru Hampl Leopold. Sbor čítá 30 členů činných, 7 sester, 1 čl. čestného a 60 členů přispívajících. Při oslavách 40-ti letého trvání měl sbor 3 členy přispívající a během 10 roků získal 57 z čehož viděno, že se může sbor těšiti na přízeň občanstva. Sbor sehrál 54 divadelních představení, 125 tanečních zábav různých druhů a 38 zahradních koncertů. Požárů se sbor účastnil a zasáhl svojí pomocí celkem 94 z toho 32 v místě a 62 přespolních. Domovních čísel celkem postihl požár 160, stohů 7. Přespolních 108 čísel, 6 stohů. Též náš sbor zasáhl na průmyslových podnicích jako 2 mlýny, 2 pily, 1 sladovna. Vyznamenali se obvzláště bratři hasiči při požáru 24.6. 1885 v Horce v čísle 48 Malaska Mat., Římský Hyn., Zaoral Leop. Úrazů nepřihodilo se při požárech vážnějších, v roce 1895 při požáru v Křelově byl bratr Vysoudil Jan sražen k zemi trámem. Druhý úraz v r. 1930 zanechal vážné následky bratru Kamínkovi Stan., kterémuž v brzku podlehl.

Sbor má též zřízené kino, které jest v začátcích a hráno bylo na pronajatých strojích, kdežto dnes máme stroje vlastní a ku vedení zvolen zvláštní komitel t.j. kinoodbor který se stará o vše možné a řádné vedení tohoto. Přičeněním bratrů: náčelníka, zbrojíře, pokladnika, jednatele tohoto sboru v dnešní těžké době musíme přiznati, že tento podnik zkvétá.

V roce 1884 zakoupena čtyřkolová stříkačka ruční jednoproudová od firmy Smékal Čechy u Prostějova s veškerým příslušenstvým. V r. 1924 zakoupen podvozek ze starého auta od p. Svobody z Lhoty u Nákla, kdežto zemřelý bratr náčelník Kamínek za pomoci dalších bratří upravili až schopen byl provozu, zaslali jej firmě Ztratilek Vysoké Mýto, která namontovala čerpadlo o výkonu 900 - 1100 litrů vody za minutu. Autostříkačku využívá sbor plných 10 let k plné spokojenosti jak členů tak i občanstva. K ruční stříkačce má sbor 200 m hadic č 6, k autotříkačce 250 m hadic č. 8, 8 m savic, 1 rezervní kolo, 2 pneumatiky a další příslušenství. 

          

Stanovy sboru z roku 1884

Stanovy sboru dobrovolých hasiču v Horce

 

§ 1. Účel

Účelem jednoty dobrovolných hasičů jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně, by zachráněn byl život a majetek občanů.

§ 2. Prostředky

Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou: a.) řád služební, b.) přispěvky obce, c.) roční příspěvky členů d.) peněžité příspěvky pojišťoven e.) jiné dobrovolné příspěvky a dary, f.) poučné a zábavné schůze.

§ 3. Členstvo

Sbor dobrovolných hasičů jest složen z členů: a.) činných, b.) přispívajících, c.) čestných. Činní členové se dělí v oddělení a tyto v čety.

§ 4. Právo tvoření jednot

Sbor dobrovolných hasičů v Horce je oprávněn k dosažení účele svého s jinými podobnými spolky utvořiti jednotu.

§ 5. Přijímání členů

Kdo chce býti přijat za člena sboru, musí být bezúhoné povahy a u věku nejméně 18 let. a.) za člena činného neb přispívajícího dlužno se přihlásiti u správy sboru, činní členové povini jsou představiti se osobně načelníku neb jeho náměstku, b.) čestným členem může jmenovati po návrhu správy sboru valná hromada toho, kdo si získal zvláštních zásluh o dosažení účele sboru nebo obce.

§ 6. Práva

Všichni členové sboru mají stejné právo hlasovací a činné i tajné právo volební ve valné hromadě.

§ 7. Povinnosti

Každý člen činný má složiti do ruky velitele slib: a.) že povinnostem svým úplně dostáti se vynasnaží, b.) že plniti bude věrně stanovy a služební řád, c.) že bude bez odmluvy poslouchati svě představené.

§ 8. Odznak

Každý člen má právo nositi odznak hasičský ve službě i mimo ní.

§ 9. Vystoupení ze sboru

Přispívající členové mohou vystoupiti kdykoliv, činní toliko po 3 měsiční výpovědi.

§ 10. Vyloučení ze sboru

Vyloučení člena děje se z usnesení správy sboru: a.) pro hrubé porušení stanov neb řádu služebního, b.) pro nepočestné chování ve sboru nebo mimo něj, c.) pro nedůživosť a neschopnosť.

§ 11. Správa sboru

Záležitosti jednoty spravuje a.) valná hromada, b.) výbor, c.) náčelnictví 

§ 12. Valná hromada

Valná hromada jest soubor všech členů. Řádná valná hromada schází se koncem měsíce prosince každého roku. Mimořádnou hromadu může svolati výbor neb náčelník, když toho potřeba káže, svolati však musí, žádá-li o to 1/3 činných členů. Valná hromada má nejvyšší právo rozhodovati ve všech záležitostech sboru se týkajících, zvlášť se jí však vyhrazují práva: a.) voliti starostu a 5 výborů, b.) zkoumati a schváliti správu, účty a rozpočty na rok příští, c.) činiti půjčky, d.) jmenovati čestné členy, e.) vkládati a měniti stanovy, f.) ustanoviti příspěvek pro členy činné i přispívající, který však nesmí býti menší než 60 kr. v. č. a větší jak 1 zl 20 kr. v. č. ročně. Členové činní, kteří jsou méně majetní musí být od každého příspěvku osvobozeni. Tokové osvobození provádí výbor. Náčelníka a podnáčelníky volí jen členové činní. Valná hromada může jen tenkrát platně uzavírat, když jest přítomno aspoň 2/3 všech členů, sejde-li se dostatečný počet, svolá se opětně valná hromada a ti kteří se v pravý čas sejdou mohou uzavírati o záležitostech, které při první hromadě valné na denním pořádku byly předloženy. Valné hromadě předsedá starosta, v jeho nepřítomnosti velitel neb náčelník. Nálezy o věcných návrzích činí se absolutní většinou hlasů, při volbách rozhoduje relativní většina. Při volbách odevzdávají se lístky hlasovací, pak-li se neujedná hlasovati reklamaci, když 1/5 zastoupených se proto vyslovila. Aby se mohl učiniti nález o změnéě stanov, musí souhlasiti 2/3 přítomných. O rokování a usnášení vede se protokol.

§ 13. Výbor

Výbor se stává ze starosty, náčelníka, 5 výborů a místonáčelníka a koná úřad svůj bezplatně a jest za své jednání valné hromadě a obecním představenstvu odpovědný a má právo: a.) voliti jednatele a pokladníka, b.) jednotu zastupovati na venek, spravovati její jmění a uzavírati smlouvy, c.) vybírati příspěvky od členů a zpravovati výdaje, d.) valnou hromadu svolávati, e.) přijímati členy. Porady sboru svolává starosta neb náčelník. Aby nálezy výboru byly platnými musí býti nejméně 5 výboru přítomno, většina hlasu rozhoduje. Listiny, kterými jednota nebo sbor právní závazek na sebe béře, musí býti podepsány starostou neb náčelníkem a 2 členy výboru. Náčelníka v jeho nepřítomnosti zastupuje podnáčelník.

§ 14. Náčelnictvo

Náčelnictvo skládá se z náčelníka, podnáčelníka a důstojníků. Práva tohoto velitelstva jsou: a.) při vykonávati policie požárové obec zastupovati, v jiných případech pak naproti výboru, obecnímu představenstvu jen náčelník, b.) přidělovati činné členy k jednotlivým četám, c.) činiti správě sboru návrhy o přijímání neb vyloučení členů, d.) svolávati cvičení a vycházky, e.) ustanovovati nižší důstojnosti jako četaře a rotaře, f.) ustanovovati tresty mimo vyloučení ze sboru, g.) sjednávati a udržovati pořádek v tělocvični a skladišti.

§ 15. Tresty

Trestů lze užiti následujících: a.) pokávání od nejbližšího představeného, b.) důtky náčelníkovy, c.)pokut pěněžitých, d.) vyloučení ze cvičiště neb z místa požáru náčelníkem, e.) odejmutí sarže, f.) vyloučení ze sboru.

 

                                                                           V Horce dne 25. července 1884